Có 2 kết quả:

證券商 zhèng quàn shāng证券商 zhèng quàn shāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) share dealer
(2) broker

Từ điển Trung-Anh

(1) share dealer
(2) broker