Có 2 kết quả:

正确处理人民内部矛盾 zhèng què chǔ lǐ rén mín nèi bù máo dùn正確處理人民內部矛盾 zhèng què chǔ lǐ rén mín nèi bù máo dùn

1/2

Từ điển Trung-Anh

On the correct handling of internal contradictions among the people, Mao Zedong's tract of 1957

Từ điển Trung-Anh

On the correct handling of internal contradictions among the people, Mao Zedong's tract of 1957