Có 1 kết quả:

正人君子 zhèng rén jūn zi ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) upright gentleman
(2) man of honor