Có 1 kết quả:

正弦定理 zhèng xián dìng lǐ

1/1

zhèng xián dìng lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

law of sines