Có 2 kết quả:

正邪相争 zhèng xié xiāng zhēng正邪相爭 zhèng xié xiāng zhēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

term in TCM describing the progress of disease as an opposition between vital energy 正氣|正气[zheng4 qi4] and pathogeny 邪氣|邪气[xie2 qi4]

Từ điển Trung-Anh

term in TCM describing the progress of disease as an opposition between vital energy 正氣|正气[zheng4 qi4] and pathogeny 邪氣|邪气[xie2 qi4]