Có 2 kết quả:

政治机构 zhèng zhì jī gòu政治機構 zhèng zhì jī gòu

1/2

Từ điển Trung-Anh

political organization

Từ điển Trung-Anh

political organization