Có 1 kết quả:

政治人物 zhèng zhì rén wù

1/1

zhèng zhì rén wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) political figure
(2) politician
(3) statesman