Có 2 kết quả:

正传 zhèng zhuàn正傳 zhèng zhuàn

1/2

zhèng zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) main subject of long novel
(2) true biography

zhèng zhuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) main subject of long novel
(2) true biography