Có 2 kết quả:

知彼知己,百战不殆 zhī bǐ zhī jǐ , bǎi zhàn bù dài ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ ㄅㄞˇ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ知彼知己,百戰不殆 zhī bǐ zhī jǐ , bǎi zhàn bù dài ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ ㄅㄞˇ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (idiom, from Sunzi's "The Art of War")

Từ điển Trung-Anh

knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (idiom, from Sunzi's "The Art of War")