Có 2 kết quả:

知恩不報 zhī ēn bù bào知恩不报 zhī ēn bù bào

1/2

Từ điển Trung-Anh

ungrateful

Từ điển Trung-Anh

ungrateful