Có 2 kết quả:

芝兰之室 zhī lán zhī shì ㄓ ㄌㄢˊ ㄓ ㄕˋ芝蘭之室 zhī lán zhī shì ㄓ ㄌㄢˊ ㄓ ㄕˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

lit. a room with irises and orchids (idiom); fig. in wealthy and pleasant company

Từ điển Trung-Anh

lit. a room with irises and orchids (idiom); fig. in wealthy and pleasant company