Có 2 kết quả:

支离破碎 zhī lí pò suì支離破碎 zhī lí pò suì

1/2

Từ điển Trung-Anh

scattered and smashed (idiom)

Từ điển Trung-Anh

scattered and smashed (idiom)