Có 1 kết quả:

支招 zhī zhāo

1/1

zhī zhāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give advice
(2) to make a suggestion
(3) to help out