Có 2 kết quả:

栀子花 zhī zi huā梔子花 zhī zi huā

1/2

zhī zi huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cape jasmine (Gardenia jasminoides)

zhī zi huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cape jasmine (Gardenia jasminoides)

Một số bài thơ có sử dụng