Có 2 kết quả:

支族 zhī zú知足 zhī zú

1/2

zhī zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

subfamily