Có 2 kết quả:

值得信賴 zhí de xìn lài ㄓˊ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ值得信赖 zhí de xìn lài ㄓˊ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

trustworthy

Từ điển Trung-Anh

trustworthy