Có 1 kết quả:

直角三角 zhí jiǎo sān jiǎo

1/1

zhí jiǎo sān jiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a right angled triangle