Có 2 kết quả:

直接宾语 zhí jiē bīn yǔ直接賓語 zhí jiē bīn yǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

direct object (grammar)

Từ điển Trung-Anh

direct object (grammar)