Có 2 kết quả:

直接选举 zhí jiē xuǎn jǔ直接選舉 zhí jiē xuǎn jǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

direct election

Từ điển Trung-Anh

direct election