Có 1 kết quả:

植物人 zhí wù rén

1/1

zhí wù rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) person in a vegetative state
(2) human vegetable