Có 2 kết quả:

直轄 zhí xiá ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ直辖 zhí xiá ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to govern directly

Từ điển Trung-Anh

to govern directly