Có 2 kết quả:

职涯 zhí yá職涯 zhí yá

1/2

zhí yá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

career

zhí yá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

career