Có 2 kết quả:

职业运动员 zhí yè yùn dòng yuán職業運動員 zhí yè yùn dòng yuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) professional (athlete)
(2) pro

Từ điển Trung-Anh

(1) professional (athlete)
(2) pro