Có 3 kết quả:

直至 zhí zhì职志 zhí zhì職志 zhí zhì

1/3

zhí zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aspiration

zhí zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

aspiration