Có 2 kết quả:

侄子 zhí zi姪子 zhí zi

1/2

zhí zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brother's son
(2) nephew

zhí zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brother's son
(2) nephew