Có 2 kết quả:

紙包不住火 zhǐ bāo bù zhù huǒ ㄓˇ ㄅㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄏㄨㄛˇ纸包不住火 zhǐ bāo bù zhù huǒ ㄓˇ ㄅㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄏㄨㄛˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

lit. paper can't wrap fire; fig. the truth will out

Từ điển Trung-Anh

lit. paper can't wrap fire; fig. the truth will out