Có 2 kết quả:

紙鶴 zhǐ hè纸鹤 zhǐ hè

1/2

zhǐ hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

paper crane

zhǐ hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

paper crane