Có 2 kết quả:

指挥棒 zhǐ huī bàng指揮棒 zhǐ huī bàng

1/2

zhǐ huī bàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

baton

zhǐ huī bàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

baton