Có 1 kết quả:

指令名字 zhǐ lìng míng zì

1/1

zhǐ lìng míng zì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

command name