Có 2 kết quả:

枳壳 zhǐ qiào枳殼 zhǐ qiào

1/2

zhǐ qiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bitter orange (Fructus aurantii) (used in TCM)

zhǐ qiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bitter orange (Fructus aurantii) (used in TCM)

Một số bài thơ có sử dụng