Có 2 kết quả:

只許州官放火,不許百姓點燈 zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ , bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng只许州官放火,不许百姓点灯 zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ , bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) only the official is allowed to light the fire
(2) Gods may do what cattle may not
(3) quod licet Iovi, non licet bovi

Từ điển Trung-Anh

(1) only the official is allowed to light the fire
(2) Gods may do what cattle may not
(3) quod licet Iovi, non licet bovi