Có 2 kết quả:

紙煙 zhǐ yān纸烟 zhǐ yān

1/2

zhǐ yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cigarette

zhǐ yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cigarette