Có 2 kết quả:

紙魚 zhǐ yú纸鱼 zhǐ yú

1/2

zhǐ yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silverfish (Lepisma saccarina)
(2) fish moth

zhǐ yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silverfish (Lepisma saccarina)
(2) fish moth