Có 1 kết quả:

治本 zhì běn

1/1

zhì běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take radical measures
(2) to get to the root (of a problem etc)

Một số bài thơ có sử dụng