Có 2 kết quả:

治标 zhì biāo治標 zhì biāo

1/2

zhì biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to treat only the symptoms but not the root cause

zhì biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to treat only the symptoms but not the root cause