Có 2 kết quả:

治标不治本 zhì biāo bù zhì běn ㄓˋ ㄅㄧㄠ ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄅㄣˇ治標不治本 zhì biāo bù zhì běn ㄓˋ ㄅㄧㄠ ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄅㄣˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to treat the symptoms but not the root cause

Từ điển Trung-Anh

to treat the symptoms but not the root cause