Có 2 kết quả:

治疗法 zhì liáo fǎ治療法 zhì liáo fǎ

1/2

zhì liáo fǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

therapy

zhì liáo fǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

therapy