Có 2 kết quả:

中草药 zhōng cǎo yào中草藥 zhōng cǎo yào

1/2

Từ điển Trung-Anh

Chinese herbal medicine

Từ điển Trung-Anh

Chinese herbal medicine