Có 2 kết quả:

終成泡影 zhōng chéng pào yǐng终成泡影 zhōng chéng pào yǐng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to come to nothing (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to come to nothing (idiom)