Có 2 kết quả:

終究 zhōng jiū ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡ终究 zhōng jiū ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) in the end
(2) after all is said and done

Từ điển Trung-Anh

(1) in the end
(2) after all is said and done