Có 2 kết quả:

終了 zhōng liǎo终了 zhōng liǎo

1/2

zhōng liǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to end

Một số bài thơ có sử dụng

zhōng liǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to end