Có 2 kết quả:

終南捷徑 zhōng nán jié jìng ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ终南捷径 zhōng nán jié jìng ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

lit. Mt Zhongnan is a shortcut to a ministerial job (idiom); fig. to take a shortcut to promotion

Từ điển Trung-Anh

lit. Mt Zhongnan is a shortcut to a ministerial job (idiom); fig. to take a shortcut to promotion