Có 2 kết quả:

中胚层 zhōng pēi céng中胚層 zhōng pēi céng

1/2

Từ điển Trung-Anh

mesoderm (cell lineage in embryology)

Từ điển Trung-Anh

mesoderm (cell lineage in embryology)