Có 2 kết quả:

終期癌 zhōng qī ái终期癌 zhōng qī ái

1/2

zhōng qī ái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

terminal cancer

zhōng qī ái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

terminal cancer