Có 3 kết quả:

中天 zhōng tiān終天 zhōng tiān终天 zhōng tiān

1/3

zhōng tiān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all day long
(2) all one's life

Một số bài thơ có sử dụng

zhōng tiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all day long
(2) all one's life