Có 2 kết quả:

种子植物 zhǒng zi zhí wù種子植物 zhǒng zi zhí wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

seed plant

Từ điển Trung-Anh

seed plant