Có 2 kết quả:

众香子 zhòng xiāng zi眾香子 zhòng xiāng zi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) all-spice (Pimenta dioica)
(2) Jamaican pepper

Từ điển Trung-Anh

(1) all-spice (Pimenta dioica)
(2) Jamaican pepper