Có 2 kết quả:

重义轻利 zhòng yì qīng lì ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄌㄧˋ重義輕利 zhòng yì qīng lì ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄌㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to value righteousness rather than material gain (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to value righteousness rather than material gain (idiom)