Có 2 kết quả:

种族 zhòng zú種族 zhòng zú

1/2

zhòng zú [zhǒng zú]

giản thể

Từ điển phổ thông

nòi giống

zhòng zú [zhǒng zú]

phồn thể

Từ điển phổ thông

nòi giống

Một số bài thơ có sử dụng