Có 2 kết quả:

昼夜平分点 zhòu yè píng fēn diǎn晝夜平分點 zhòu yè píng fēn diǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

the equinox

Từ điển Trung-Anh

the equinox