Có 2 kết quả:

昼夜平分点 zhòu yè píng fēn diǎn ㄓㄡˋ ㄜˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ晝夜平分點 zhòu yè píng fēn diǎn ㄓㄡˋ ㄜˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ

1/2